Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Karl Marx en Friedrich Engels

Posted on July 27, 2021 at 9:10 PM Comments comments ()

Karl Marx en Friedrich Engels

DRAFT 1.0

 

28 juli 2021

 

 

Ik schrijf dit primair voor studenten. Ik heb vaak het gevoel dat er op het Marxisme en de twee grondleggers een taboe berust. Ja, er zijn twee grondleggers. Het roept veel emoties op en wordt niet wetenschappelijk ter discussie gesteld en verworpen. Ik vraag mij af of aan de universiteiten tegenwoordig deze stroming, paradigma, wordt gepresenteerd aan studenten. Volgens de Groene Amsterdammer klopt mijn beeld en is er nu pas een reveille, tweehonderd jaar na de geboorte van Karl Marx (De Groene Amsterdammer, 2018).

Ik heb in Nijmegen gestudeerd dat destijds bekend stond als een linkse universiteit en stad. Wat dat precies betekent weet ik niet. Enkele treft woorden: rode stad, kraakbeweging, Dodewaard gaat dicht, vredesbeweging, free Nelson Mandela, Green Peace. De marxistische leer werd samen met andere stromingen degelijk gebracht.

Ik moet denk aan aan mijn bezoek aan de Muur in 2010, na een conferentie in Leiden. Ook aan toen ik na mijn eerste jaar universiteit, eind jaren tachtig maar voor de val van de Muur, op vakantie ging naar de VS, stond er op het immigratieformulier twee vragen waar ik geen raad mee wist. Heb je Marxistisch boeken gelezen en heb je ooit Cuba bezocht? Dit illustreert hoe abnormaal men omging of gaat met een wetenschappelijke theorie. Een theorie die nog steeds staat.

Karl Marx werd geboren in Trier, Duitsland op 5 mei 1818 en overleed in London in 1883. Hij was een Duitse denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de disciple geschiedenis sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme.

Ik vraag mij af hoeveel mensen weten dat Marx zijn beide ouder afstammen van Nederlandse rabbijnen. Zijn moeder was zelfs geboren in Nijmegen. Marx heeft altijd financieel geworsteld en ik heb ergens gelezen dat Marx regelmatig de familie in Nederland bezocht om te bedelen, zoals hij dat noemde.

Hij was bevriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn teksten klaargemaakt voor publicatie. Na Marx zijn dood bewerkte hij het tweede en derde deel van “Das Kapital” (Marx, 1996). Bovendien organiseerde Engels Marx zijn nota's over de "Theorieën over de Meerwaarde" en dit werd later gepubliceerd als het "vierde deel" van Het Kapitaal.

Het is moeilijk de essentie van het Marxisme weer te geven, maar ik waag een poging. De kapitalische klasse bezit de productiemiddelen en buit de arbeidersklasse uit om zich verder te verrijken, dit door zich de meerwaarde van de arbeid toe te eigenen, door ze onder te betalen. Volgens het Marxisme zou op het hoogste punt van de industriële revolutie leiden tot een de revolutie, waarna de arbeidersklasse de productiemiddelen collectief zou beheren. Wat ik hier in vijf regels stel heeft Marx uitvoerig beschreven.

Er zijn in de loop van de geschiedenis vele revoluties geweest die zich Marxistisch noemden, de bekendste is de Russische revolutie. Juist het falen van deze landen wordt vaak aangehaald om de theorie niet nader te bestuderen.

Er heeft zich ook democratische Marxistische lijn ontwikkeld, de sociale democratie, die langs democratische weg vele doelen van Marxisme heeft bereikt. De Nordic landen, maar ook Nederland zijn product van deze Marxistische lijn.

Het kapitalisme, tegenwoordig spreken wij van neoliberalisme is nog steeds springlevend. Thomas Piketty zijn boek “Capital in the Twenty-First Century” (Piketty, 2014) is meer dan een knipoog naar “Das Kapital”, volgens mij (Oudenampsen, 2018). Ook de groene agenda heeft Marxistische wortels (Tielbeke, 2018). Het geeft aan dat het Marxistisch paradigma nog altijd staat. Voor dat de lezer dit wegwuift, verwijs ik naar de uitspraak van een de rijkste mannen ter wereld, Warren Buffett, die de klassenstrijd onderkend als realiteit: “There’s been class warfare for the last 20 years, and my class has won” (Sargent, 2011). Hij pleit dan ook voor hogere belastingen voor de superrijken.

 

 

References

De Groene Amsterdammer. (2018). Serie: De terugkeer van Marx. Opgehaald van www.groene.nl: https://www.groene.nl/series/de-terugkeer-van-marx

Marx, K. (1996). Das Kapital. (F. Engels, Red.) Regnery Publishing.

Oudenampsen, M. (2018, juli 4). Essay: De terugkeer van Karl Marx; Marx zelf was al geen marxist. Opgehaald van www.groene.nl: https://www.groene.nl/artikel/marx-zelf-was-al-geen-marxist

Sargent, G. (2011, September 30). There’s been class warfare for the last 20 years, and my class has won. Opgehaald van www.washingtonpost.com: https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/post/theres-been-class-warfare-for-the-last-20-years-and-my-class-has-won/2011/03/03/gIQApaFbAL_blog.html

Tielbeke, J. (2018, juli 4). De terugkeer van Marx: Ecomarxisme; Gaan de groene vlaggen wapperen? Opgehaald van www.groene.nl: https://www.groene.nl/artikel/gaan-de-groene-vlaggen-wapperen

 

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

De koning-filosoof

Posted on July 26, 2021 at 6:35 PM Comments comments ()

De koning-filosoof

 

DRAFT 1.0

 

27 juli 2021

 

Velen associëren democratie van de klassieke Griekse filosofen. Maar ook minder democratische regeringsvormen hebben deze zelfde basis.

 

Plato (ca. 427–347 v.Chr.) geloofde niet en de democratie. Hij zag ook de nadelen er van. Hij geloofde dat een koning die tevens filosoof was of omgekeerd, de beste vorm van governance was. Dit idee heeft invloed gehad op de politiek van onder andere het Romeinse Rijk en het absolutisme.

Toch heeft het idee van democratie gewonnen en is het nu een dogma dat moeilijk ter discussie gesteld kan worden, zeker in het westen.

Het was in Fareed Zakaria die mij aan het denken zette (Zakaria, 2003). Hij stelde dat landen prioriteit moeten geven aan een sterke economie en daarna pas aan verdere democratisering en niet omgekeerd, want dat gaat niet. In een interview met Lee Kuan Yew, de vader van het moderne Singapore, in 2009, kwamen beiden tot die conclusie (VPRO documentary, 2009; VPRO documentary, 2010).

Dit bracht mij om in een paper de vraag te stellen “The end of democracy as we know it?” (Goede, 2019)

De koning-filosoof kan snel beslissen en implementeren, in een steeds dynamischere wereld. De focus is op de lange termijn en niet de volgende verkiezingen. Landen met minder democratie bereiken nu betere resultaten, de middenklasse groeit daar snel.

De conclusie van Zakaria is dat de koning-filosoof een verlicht despoot moet zijn. Het enige probleem is hoe vindt je een verlicht despoot?

Het schiet mij te binnen dat Coho een institutioneel despoot zou kunnen zijn. Maar ik herinner mij ook een artikel waarin keek naar de verschillende mogelijke rolmodellen voor Curaçao. Ik vergelijk het eiland niet alleen met Singapore, New Zealand, Barbados, maar ook Aruba. Een van mijn conclusies was dat men nooit zaken klakkeloos moet kopiëren, maar men kan wel naar andere kijken om geïnspireerd te raken (Goede, 2011). Maar ik herinner mij ook de slotzin van in ’t Veld in zijn rede van 2005, in de aula van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, ter gelegenheid van een conferentie ter gelegenheid van het zilver jubileum van koningin Beatrix: “De enkele waarlijke universele dimensies van behoorlijk bestuur hebben te maken met het verhinderen van van tirannie, het borgen van soevereiniteit en van waardedydnamiek” (in ’t Veld, 2005). In ik begrijp de uitspraak van Churchill: “democracy is the worst form of government – except for all the others that have been tried.”

 

 

References

Goede, M. (2011). Globalization of small islands: the role models of Curaçao. International journal of commerce and management, 192-212.

Goede, M. (2019). The future of democracy: the end of democracy as we know it. Kubernetes. Retrieved from https://www.academia.edu/39655240/The_future_of_democracy_the_end_of_democracy_as_we_know_it

in 't Veld, R. (2005). Behoorlijk bestuur in duurzame ontwikkeling. In Een aanzet tot integrale ontwikkeling; Bezien vanuit het perspectef van het Caribisch deel van het Koninkrijk (pp. 139-153). Willemstad: UNA.

VPRO documentary. (2009). The Singapore economic model - VPRO documentary - 2009. Retrieved from /www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=ipQo3b2NU98&t=11s

VPRO documentary. (2010). After Democracy: what now? Retrieved from www.youtube.com: https://www.youtube.com/watch?v=7EBFLXCyM0I

Zakaria, F. (2003). The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. W. W. Norton & Company Inc.

 

 

 

 

 

 

Trust, vertrouwen

Posted on July 25, 2021 at 9:05 PM Comments comments ()

Trust, vertrouwen

 

DRAFT 1.0

 

26 juli 2021

 

De titel van dit stuk is kort en snel bedacht. Maar nu komt het. Er popt zoveel bij mij op. Ik moet denken aan een van mijn mentoren, die mij uitlegde dat de hele samenleving samenhangt door de waarde “vertrouwen”, trust. Hij maakt zijn punt door mij erop te wijzen dat ik wel erg veel vertrouwen stel in de bakker van mijn dagelijks brood, want ik controleer niet wat er in het brood allemaal zit.

Ik moet denken aan de cohesie onderzoek van het CBS dat heeft gemeten dat wij niet er veel vertrouwen hebben in onze instituties en dus in elkaar (CBS, 2016).

Ik moet denken aan het boek van de zoon Covey “The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything” (Covey, 2006). Hij argumenteert dat vertrouwen de transactiesnelheid verhoog en de –kosten verlaagt. Het omgekeerde geldt ook: wantrouwen laat alles duren en de transactiekosten worden erg hoog. Vertrouwen heeft te maken met integriteit en capaciteit. Wij hebben vertrouwen in personen of organisaties die integer en capabel zijn. (Op Curaçao letten steeds minder of iemand echt de meest capabele is voor een functie en met integriteit nemen wij ook een loopje.)

Ik moet denken aan het andere boek van Bill Gates “Business @ the Speed of Thought” (Gates & Hemingway, 1999). Ik zie wel het verband tussen de twee boeken. Er moet erg veel vertrouwen zijn op de snelheid tot de snelheid van de gedachten op te voeren.

Dan denk ik aan het begrip “low trust society”; een samenleving waarin het interpersoonlijke vertrouwen relatief laag is en die geen gedeelde ethische waarden heeft. (Curaçao dus.) Volgens onderzoekers zijn samenlevingen met weinig vertrouwen doorgaans gebaseerd op verwantschap (friends & family). In dit soort samenlevingen zijn er moeilijkheden bij het vormen en in standhouden van organisatiestructuren. Organisaties en instellingen zijn vaak gecorrumpeerd, disfunctioneel, er is weinig respect voor privé-eigendomsrechten. Het ontbreekt aan een betrouwbaar civiel rechtssysteem, democratisch stemmen en de acceptatie van verkiezingsresultaten, en vrijwillige belastingbetaling.

High-trust samenlevingen vertonen een hoge mate van wederzijds vertrouwen dat niet wordt opgelegd door externe "contractuele, wettelijke of hiërarchische regelgeving", maar in plaats daarvan gebaseerd is op "voorafgaande morele consensus". Vele onderzoekers over het onderwerp vertrouwen, verwijzen naar Francis Fukuyama's boek uit 1995, Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity, waarin hij beschrijft over het vermogen van verschillende volkeren om zich effectief te organiseren voor commerciële doeleinden zonder afhankelijk te zijn van bloedbanden (friend & family) of tussenkomst van de overheid, heeft gezorgd voor voorspoed (Fukuyama, 1995).

Ergens las ik: “controle is goed maar vertrouwen is beter”. Op Curaçao is niet “vertrouwen is goed maar controle is beter”, maar is het: “controle, controle en nog eens controle”. Zie hier nog een verklaring waarom het op het eiland allemaal zo moeilijk loopt en zo duur is.

 

 

References

CBS. (2016, Juni). Eerste resultaten sociale cohesie onderzoek. Retrieved from www.cbs.cw: https://www.cbs.cw/_flysystem/media/first-results-social-cohesion-survey-2015.pdf

Covey, S. M. (2006). The Speed of Trust: The One Thing That Changes Everything . Free Press.

Fukuyama, F. (1995). Trust: Social Virtues and Creation of Prosperity.

Gates, B., & Hemingway, C. (1999). Business @ the Speed of Thought. Warner Books.

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

COVID-19, Thomas Kuhn en paradigm shift

Posted on July 24, 2021 at 8:10 PM Comments comments ()

COVID-19, Thomas Kuhn en paradigm shift

DRAFT 1.0

25 juli 2021

Hoe kan het dat de ene epidemioloog zegt dat om de pandemie te bedwingen wij richting een lockdown moeten, en de ander roept dat wij alles gewoon door moeten laten gaan en dat er wel kudde-immuniteit zal ontstaan? Zeg maar de benadering van de WHO tegenover de oorspronkelijke benadering van Zweden, Engeland en Nederland? (Holligan, Coronavirus: Why Dutch lockdown may be a high-risk strategy). De ironie is dat dit normaal is, maar zelf niet goed opgeleide academici begrijpen dat niet. Het is de paradigma-strijd binnen de wetenschap.

Wat betreft het ontwikkelen van vaccins lijkt zich een paradigmaverschuiving te hebben voor gedaan. Er lijkt een consensus te zijn ontstaan dan van de negen methoden om een vaccin te ontwikkelen, de RNA methode de beste is (Nelissen, 2020).

Stephen Covey published in 1989 zijn bestseller “The 7 Habits of Highly Effective People” (Nelissen, 2020). Daarin heeft hij het over een paradigmashift. Sinds toen sprak iedereen van een paradismshipt. Javier Hernandez die CEO was van de raffinaderij sprak steeds van, cassettebandje verwisselen. Tegenwoordig heeft iedereen het over mindset. Ik pubiceerde al 2014 “Mindset 3.0: Verander je mindset en verander je toekomst”.

Maar paradigma komt uit de wetenschapsfilosofie en –sociologie. Tot en met de jaren tachtig maakte dit standaard deel uit het curriculum van universiteiten. Tegenwoordig weten veel mensen niet hoe wetenschap te werk gaat en dat is goed te merken in de discussies over de wetenschap met betrekking tot de pandemie en het vaccin.

Paradigma is van afkomstig van de Amerikaanse natuurkundige, Thomas Kuhn (1922 – 1996). Hij is primair bekend door zijn boek “The Structure of Scientific Revolutions” uit 1962, waarin hij het idee naar voren brengt dat wetenschap niet geleidelijk evolueert maar door paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert (Kuhn, 2013).

Een paradigmaverschuiving (-shift of revolutie in de wetenschap), is volgens Kuhn een ontwikkeling in de wetenschap die leidt tot een radicale ander beeld van de werkelijkheid. Vaak ontstaat bij zo'n ontwikkeling een grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders van het nieuwe paradigma. Een doorbraak naar het nieuwe paradigma wordt doorgaans afgedwongen doordat bepaalde nieuwe wetenschappelijke inzichten steeds opnieuw en door steeds meer wetenschappers proefondervindelijk, empirisch, worden gestaafd. De nieuwe empirische kennis kan niet langer vanuit het oude paradigma worden verklaard en lijkt vaak zelfs in volledige tegenspraak te zijn. Meestal blijkt pas achteraf.

In periode van normale wetenschap is het paradigma onweersproken. Wetenschappers kunnen hier en daar via empirisch onderzoek stuiten onderzoekers op anomalie. Deze worden metaforisch in de koelkast gezet. Als de anomalie zich opstapelen wordt het heersende paradigma uitgedaagd en kan er een doorbraak van een nieuw paradigma volgen, waarna er weer een periode van normale wetenschap volgt.

In de sociale wetenschap is en niet een paradigma maar is er sprake van multiparadigmata. Meerdere verklaren bestaat naast elkaar, botsen met elkaar en worden uitgedaagd.

Wat is mijn punt? Het is inherent aan wetenschap dat theorieën met elkaar in “strijd” zijn. Het is geen strijd om het ego, maar op zoek naar de waarheid. Het is een strijd die alleen maar winnaars oplevert. De opgeleide wetenschapper raakt hier niet van in de war. Vroeger werd de strijd binnen de wetenschap gevoerd maar tegenwoordig gebeurt dat in de media.

Sommige stellen dat de Nederlandse natuurkundige Hendrik Kramers was eerder dan Kuhn deze theorie had.

 

 

References

Covey, S. R. (1989). The 7 Habits of Highly Effective People. Free Press.

Holligan, A. (Coronavirus: Why Dutch lockdown may be a high-risk strategy, April 5). Coronavirus: Why Dutch lockdown may be a high-risk strategy. Opgehaald van www.bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-europe-52135814

Kuhn, T. (2013). De structuur van wetenschappelijke revoluties,. Amsterdam: Boom uitgever.

Nelissen, E. (2020, juli 9). Deze soorten vaccins worden ontwikkeld in de strijd tegen COVID-19. Opgehaald van nieuws.kuleuven.be: https://nieuws.kuleuven.be/nl/2020/deze-soorten-vaccins-worden-ontwikkeld-tegen-covid-19?fbclid=IwAR1xCQDc7FXNkVnS5AxzWqs0XhatB7ubtxGHNIYVZWpd-o83FBhz-u0RoMk

 

 

 

Cuba libre

Posted on July 23, 2021 at 7:50 PM Comments comments ()

Cuba libre

DRAFT 1.0

24 juli 2021

 

 

“Cuba Libre” is een longdrink, een mix van Cubaanse rum met Cola, het symbool van het kapitalisme, met een vleugje limoen. Het meest populaire oorsprongsverhaal van de Cuba Libre betreft een militair aan een Amerikaanse bar in Havana. Zijn gebruikelijke bestelling van het mengsel werd gevolgd door de "¡Por Cuba Libre!".

Cuba en Cubanen hebben een klein beetje aantrekkingskracht op mij. Bijvoorbeeld toen uitmaakte van de Antilliaanse delegatie voor de regionale spelen in Maracaibo tijdens “Los XVIII Juegos Centroamericanos y del Caribe” van 8 tot en met 22 augustus 1998. De Nederlandse Antillen had een grote delegatie en wij behaalden tien medailles. De Cubanen hebben altijd grote delegaties en horen altijd bij de kanshebbers voor een medaille. Wat mij bijblijft is dat zodra het wedstrijdschema van een Cubaan het toelaat hij/zij zich ophoudt in het food court. Vooral vlees en Amerikaans fastfood moeten het ontgelden. Het doet mij denken aan de mythe van arros Cubano, rijst met spiegelei; door gebrek aan lees zou dit vaak op het bord liggen daar.

Bij de conferenties zit ik vaak aan tafel bij de Cubanen. De Nederlands Antilliaan is mede dankzij zijn talen, de natuurlijke bruggenbouwer van het Caribisch gebied. Iets waar wij meer ons voordeel niet mee kunnen doen. Cubanen zijn aardige en beschaafde mensen. Zo zat in 2017 in de Bahamas na de voorzitterster van “Association for Caribbean Studies”, Yolanda Wood Pujols. Zij nodigde mij uit voor Havana. In 2018 heb ik de conferentie helaas niet bezocht. Ik was teveel bezig met hoe verder, na zeven jaar rechtszaken voeren tegen de University of Curaçao (Goede, 2018).

Ooit tijdens een conferentie, ik meen in Guadeloupe, deed een Cubaan mij een boek, geschreven door Fidel Castro, cadeau (Castro Ruz, 2010). Bij het lezen realiseerde ik mij weer dat de groep van Fidel vanuit Mexico in 1953 de definitieve revolutie inzette.

Hoe Che Guevara van uit Argentinië precies in Mexico en daarna Cuba belandde weet ik niet meer uit het hoofd. Ik moet wel denken aan het boek en de film: “The Motorcycle Diaries” (Diarios de motocicleta). Het is een biopic uit 2004 over de reis en geschreven memoires van de 23-jarige Ernesto Guevara, die enkele jaren later internationaal bekend zou worden als de iconische marxistische guerrilla leider en revolutionair Che Guevara. De film vertelt over zijn expeditie in 1952, per motorfiets, door Zuid-Amerika samen met zijn vriend Alberto Granado. Tijdens die reis heeft Guevara zoveel onrecht gezien, dat hij transformeert tot een ware revolutionair. Ernesto was student medicijnen. Volgens mij zelf afgestudeerd dermatoloog en zou in 1953 in Mexico iets van coschappen beginnen en moet toen Fidel and company hebben ontmoet.

In de sierra in Cuba zou Fidel de legendarische woorden “Ni un paso atrás. Ni para tomar impulso” hebben uitgesproken. Che is altijd de revolutionair gebleven tot hij in Bolivia, tijdens guerilla-strijd, in 1967 is gedood. Er bestaat een heel romantisch beeld van de man, maar hij was ook koelbloedig.

In juli 2021 waren er grote protesten tegen het regime in Cuba. Het was een paar dagen na moord op de Haitiaanse president. De ellende van de boycot en bijna twee jaar pandemie werd een groot deel van de hongerende bevolking teveel (Augustin & Montero, 2021).

Cuba is een mixed story. Ze hebben het beste systeem van gezondheidszorg (Karen A. Swanson, 1995) en onderwijs. Ze staan model voor de rest van de wereld. Velen zijn de ellende van voor 1959 vergeten, toen Cuba de speeltuinen was van de rijken uit de VS, waaronder de maffia. Het is deze maffia die na 1959 opduikt op andere eilanden (Goede, 2013).

Fidel trekt zich in 2011 terug asl president; hij zou in 2016 overlijden. In 2014 kondigen presidente Barak Obama en Raul Castro aan dat ze relaties gaan normaliseren, tot ongenoegen van de Cubanen in Miami. Er kwamen wat meer vrijheden en meer internet. Het ironisch dat het internet zo een belangrijke rol zou gaan spelen bij de protesten tegen het regiem. In april 2021 treedt Castro (89 jaar) af en de 60-jarige Miguel Diaz-Canel wordt president.

In 2016 was er een gratis concert van de Rolling Stones in Havana. Het is betaald door de rijkste man van Curaçao. De banden tussen de twee landen gaan ver terug, verder dan de samenwerking tussen de droogdokken. En misschien verder dan de periode dan er mensen van Curaçao gingen werken in de suikerriet industrie, na de afschaffing van de slavernij tot de komst van de olie in 1914. Er zijn dan ook vele nazaten van Curaçao in Cuba.

Het doet mij denken aan de opa van Ron Gomes Casseres. Ooit besprak ik het boek van zijn van zijn vader Charles Gomes Casseres “Bewoond Scharloo” (Gomes Casseres, Bewoond Scharloo; Jeugdherinneringen uit de late dertiger jaren, 2000). Daarin besprak hij alle huizen in Scharloo. Ron, wees mij op “Punda Punda” (Gomes Casseres, Punda Punda, 2004). En daarin begin de auteur over het vertrek uit Cuba en de aankomst in Punda, in 1929. De opa van Ron was ondernemer in de suikerriet industrie in Cuba. Hij was in 1912 daartoe naar Cuba vertrokken.

Zal Cuba nu snel “libre” zijn? Dat weet ik niet en volgens mij kan niemand dat echt zeggen, want zie hoe land regimes in Venezuela, dat Cuba als grote voorbeeld heeft, en Syrië het volhouden. "¡Por Cuba Libre!".

 

 

References

Augustin, E., & Montero, D. (2021, July 12). Thousands march in Cuba in rare mass protests amid economic crisis; US sanctions and coronavirus crisis lead to food shortages and high prices, sparking one of the biggest such demonstrations in memory. Retrieved from www.theguardian.com: https://www.theguardian.com/global-development/2021/jul/12/thousands-march-in-cuba-in-rare-mass-protests-amid-economic-crisis

Castro Ruz, F. (2010). Por todos los caminos de la Sierra, La victoria estratégica. La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado.

Goede, M. (2013). Transnational organized crime(TOC) and the relationship to good governance in the Caribbean. Retrieved from www.academia.edu: https://www.academia.edu/36700043/Transnational_organized_crime_TOC_and_the_relationship_to_good_governance_in_the_Caribbean_Transnational_organized_crime_democracy_TOCD

Goede, M. (2018). Universiteit onwaardig; De (on)rechtsstaat Curacao; Prohibi pa lubida.

Gomes Casseres, C. (2000). Bewoond Scharloo; Jeugdherinneringen uit de late dertiger jaren. Willemstad: Amigoe N.V.

Gomes Casseres, C. (2004). Punda Punda. Willemstad: Amigoe N.V.

Karen A. Swanson, J. M. (1995). Primary care in Cuba: A public health approach. Health Care for Women International, 16(4), 299-308. doi:10.1080/07399339509516183

 

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

Space travel, Mars en zo, en de implicaties voor governance

Posted on July 22, 2021 at 6:30 PM Comments comments ()

Space travel, Mars en zo, en de implicaties voor governance

 

DRAFT 1.0

 

23 juli 2021

 

Iedere zichzelf respecterende miljardair is bezig met de ruimtevaart.Twee denken aan commerciële ruimtevaart en hebben een paar dagen terug met succes de eerste bemande vluchten achter de rug. De andere is bezig met de voorbereiding van een missie naar Mars. In 2026 denkt hij de rode planeet te bereiken. Meerdere mensen zijn bereid deze aarde te verlaten naar Mars nooit meer terug te keren (Sheetz, 2021).

Ondertussen rijden en vliegen things rond op Mars van Amerikaanse en Chinese makelaardij. Wij hebben al het “International Space Station”. Het modulair ruimtestation in een lage baan om de aarde. Het is een multinationaal samenwerking van vijf ruimteagentschappen: NASA (Verenigde Staten), Roscosmos (Rusland), JAXA (Japan), ESA (Europa) en CSA (Canada). De eigendom en het gebruik van het ruimtestation is vastgelegd in intergouvernementele verdragen en overeenkomsten. In de ruimte kunnen landen wel samenwerken? In de tussentijd bouwen landen als China eigen stations in de ruimte.

Dit in een tijd waarin autoriteiten het bestaan van UFO's niet langer ontkennen (Pentagon won't rule out aliens in long-awaited UFO report, 2021). Hollywood laat ons steeds meer deze science fiction zien. Of is het gewoon science?

Het is bekend dat de atmosfeer en de ruimte heel langzaam aan vervuilt begint te raken. Dit allemaal terwijl de aarde en met name de mens begint te worstelen met de effecten van global warming of de klimaatcrisis. De klimaatcrisis is met name het gevolg van het losgeslagen kapitalistisch model dat alleen maar rekening houdt met geld maken ten koste van alles, met name de planeet. Ook de pandemie is het gevolg van het neoliberalism.

Wat betekent dit allemaal? Het zijn niet langer overheidsinstanties als de NASA die bezig zijn met de ruimte, maar het zijn de superrijken die nergens verantwoording hoeven af te leggen. De ruimte wordt gecommercialiseerd. Wat in de ruimte gebeurd heeft een neoliberale ideologische basis (Shammas & Holen , 2019). Welk doel wordt er gediend en wat zijn de gevolgen hiervan? Het is mij nog niet duidelijk maar ik heb er geen lekker gevoel bij.

Ik moet denken aan de film “Star Wars” waarin steeds de governance structuur van het heelal die de makers van de film hebben bedacht. Ik vraag mij af of de global governance die zich steeds verder ontwikkeld zou passen.

En dan te bedenken dat Curaçao ooit voor in de rij stond voor commerciële ruimtevaart (Ruimtevlucht Curaçao, 2020).

 

 

References

Pentagon won't rule out aliens in long-awaited UFO report. (2021, June 25). Retrieved from www.bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57559179

Ruimtevlucht Curaçao. (2020). Retrieved from Ruimtevlucht Curaçao: https://www.ruimtevluchtcuracao.nl/

Shammas, V., & Holen , T. (2019, January 29). One giant leap for capitalistkind: private enterprise in outer space. Retrieved from www.nature.com: https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9

Sheetz, M. (2021, April 23). Elon Musk wants SpaceX to reach Mars so humanity is not a ‘single-planet species’. Retrieved from www.cnbc.com: https://www.cnbc.com/2021/04/23/elon-musk-aiming-for-mars-so-humanity-is-not-a-single-planet-species.html#:~:text=Musk%20remains%20%22highly%20confident%22%20that,on%20the%20surface%20of%20Mars.

 

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

 

 

Governance is cyclisch

Posted on July 21, 2021 at 3:55 PM Comments comments ()

Governance is cyclisch

 

DRAFT 1.0

 

22 juli 2021

Governance heeft voor mij ook een filosofische basis. Vaak heb ik de indruk dat mensen denken dat governance een linear proces is. Ze kijken ook veel naar grafieken en zien graag een stijgende lijn van de winst.

Volgens mij is governance eerder een cyclisch proces. Het gaat om de jaarcyclus, dat bestaat uit vier kwartaal cycli en twaalf maand cycli. De jaarcyclus is weer onderdeel van een cyclus van vijf jaar en sommige organisatie plannen wel twintig jaar vooruit (Goede, The Corporation: A circular process of value creation, 2018).

De natuur is ook cyclisch: dag en nacht, eb en vloed, door rotatie om de as van de aarde in 24 uur en om de zon in 365 dagen, de jaargetijden. Het is deze cyclus van de natuur die leidt tot de governance cyclus. Misschien wordt het hieronder duidelijk of niet.

Kenmerken van een cyclus is dat het zich herhaalt. En dat maakt het mogelijk de vergelijken, te leren en doelen bij te stellen. Dat is de zogenaamde plan-do-check-act cyclus. Door dit te doorlopen kan bij succesvolle implementatie van plannen steeds een hoger niveau worden bereikt, dat zich vertaalt door een stijgende lijn op de grafiek. Soms wordt prices ook aangeduid met continuous improvement.

Bij het niet bewust en succesvol implementeren van de governance cyclus draait men rond in hetzelfde rondje en gaat men nergens naar toe. Het is dan “doing the same thing and expecting a different result”. En volgens Albert Einstein is dat de definitie van insanity. Clifton Wallé zegt het krioyo: wij blijven in rondjes draaien op de rotonde en nemen geen enkele richting ergens naartoe. Ik noem het de vicieuze cirkel van governance.

 

Figuur 7: De vicieuze cirkel van governance.

 

Het zal mij niet verbazen dat de lezer het verband tussen de cyclus van de natuur en governance niet direct ziet of hem de relevantie hiervan ontgaat. Op mijn beurt, verbaast dat mij niet. De mens en organisaties hebben zich steeds verder verwijderd van de natuur. Neem nu de landbouw. Dat was eens totaal verbonden met de natuur. Tegenwoordig is dat verband tussen governance en natuur totaal zoek en zijn modellen als de Triple bottom line: profit, people, planet pogingen om dit verband weer te herstellen.

 

References

Goede, M. (2018). The Corporation: A circular process of value creation. Archives of Business Research.

 

 

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

De gunfactor van Curaçao

Posted on July 20, 2021 at 8:25 PM Comments comments ()

De gunfactor van Curaçao

DRAFT 1.0

21 juli 2021

U kent de formule wel: E = K X A. Een andere weergave is: R = Q x A. Effectiviteit of resultaat is afhankelijk van de kwaliteiten die de in te zetten persoon of instanties heeft maal de acceptatie van de in te zetten persoon of instantie.

Maar vóór het acceptatie onderdeel is G (gunning); de gunfactor. Wie wordt de opdracht of baan gegund? Niet de hoogste Q (kwaliteit), maar de hoogste gunfactor. De gunfactor is family & friends. Het verbaast ook niemand dat R (resultaat) erg laag is, maar zolang het allemaal een beetje blijft dobberen, ligt niemand er van wakker.

Er is ook de verhouding prijs-kwaliteit (P : K). Normaal stijgt de prijs als de kwaliteit stijgt en omgekeerd. Hier is dat verband tussen prijs en kwaliteit zoek. De prijs staat in relatie tot G (de gunfactor) (P : G); hoe hoger de gunfactor des te hoger de prijs.

Men zegt dat dit fenomeen van een grote gunfactor toeneemt naarmate de schaal van de samenleving afneemt. Ik kan dat niet ontkennen, maar heb er moeite mee. Het kan toch niet zo zijn? En moeten wij dat gewoon accepteren?

Het doet mij denken aan de overleden vakbondsleider Ewald Ong-A-Kwie. Hij sprak steeds van de ‘krabbenmentaliteit’; de krabben die zodra ze de rand van de mand hebben bereikt, onmiddellijk naar beneden worden getrokken. (Een uitspraak van Surinaamse origine. In Nederland zou men spreken van de kop die boven het maaiveld uitsteekt wordt eraf gemaaid.) Deze mentaliteit duidt op het feit dat wij in deze samenleving het elkaar niet gunnen. Zo hoor ik een radiomaker stellen, maar hoorde ik ook de leider van het controle team, Ronny Cornelis, stellen dat de YdK niet graag koopt of zaken doet met een nader Ydk, men koopt liever bij een Chinees, ook al laat de hygiëne heel veel te wensen over.

Zo ver mij bekend is Ong-A-Kwie nog geen gedenkteken gegund en is hij nu opgeborgen in teksten over de verwikkelingen rond 30 mei 1969. Mogelijk speelt zijn Surinaamse roots een rol, want die hebben een lager gunfactor. Mij wordt steeds verteld dat het teruggaat naar de Shell-tijd. Deze groep was te vinden in het middenmanagement en zou de YdK niet goed hebben behandeld. Zo is er altijd wel een verklaring om de gunfactor van de ander laag te houden en uit te sluiten. Aan de andere kant kan de gunfactor heel ver gaan. Sommigen hebben een vrijbrief om te graaien. Anderen krijgen de een na de andere functie of opdracht tegen gigantische bedragen. Bij anderen wordt het strafblad vergeten. Ze hebben een ongekende hoge gunfactor, terwijl het vaak voorkomt dat ze nog nooit iets relevant of significant hebben gepresteerd. Iedereen weet het ook, men roept dan, alweer die-en-die? Maar dat verandert niets, het gaat gewoon door. Het wrange is dat wanneer er door een speling van het lot eindelijk een andere de kans krijgt, wordt de formule niet herschreven, maar treedt het fenomeen van ’awor ta nos bùrt’ op en doet men precies hetzelfde.

Maar wat bepaalt nu precies die gunfactor? Wel, het is net de Xfactor. Naast family & friends, spelen zaken als etniciteit, taal, politieke partij, buurt, school, studentenstad, muziek, dans, eten, erothiek en sex, geld en macht een rol.

Dit geheel staat dus haaks op een meritocratische samenleving en duidt ik ook weleens aan als een kennissensamenleving in plaats van een kennissamenleving. In een dergelijke samenleving is men meer investeert in zaken die de gunfactor en acceptatie verhogen. Als gunfactor alles bepalend is, is investeren in kwaliteit nutteloos.

Met andere woorden, het marktmechanisme – het afstemmen van vraag en aanbod en het bepalen van een prijs – werkt niet meer. Dit terwijl men niet anders wil dan economische groei, lees meer markt. Dit heeft ook gevolgen voor de motivatie van jongen, met name als het gaat om de inzet in het onderwijs.

Dr. Miguel Goede

 

 

Paul Krugman

Posted on July 20, 2021 at 8:05 AM Comments comments ()

Paul Krugman

 

DRAFT 1.0

 

29 juli 2021

 

Paul Krugman (1953) is een Amerikaanse econoom. In 2008 ontving hij de Nobelprijs voor de economie, omdat hij de patronen van de internationale handel en de geografische spreiding van economische activiteit uitlegde. Hij is een liberaal (links). Krugman is de auteur of redacteur van 27 boeken en heeft meer dan 200 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. En nog veel meer. Ik beperk mij tot twee willekeurig geselecteerde boeken.

“Peddling prosperity” wordt door velen beschouwd als de beste inleiding in de recente economische geschiedenis van de VS. Krugman schrijft over de afname van de productiviteit in de VS die zich sinds de jaren zeventig heeft voorgedaan, de veranderingen in de ideologische oriëntatie van economen, en geeft hij kritiek op conservatieve aanbodzijde economie als de liberale steun voor overheidsinterventie. Krugman stelt dat de opkomst van de aanbodzijde economie mogelijk was door het onvermogen van andere economen om bepaalde economische fenomenen, zoals de afname van de productiviteit in de VS, overtuigend te verklaren.

Een van de belangrijkste thema's van het boek is dat het verschil tussen echte economische theorie en ‘beleidsondernemers’ (consultants), die politiek populaire maar academisch verkeerde ideeën verspreiden. Een even belangrijk onderwerp is de polarisatie tussen politiek links en rechts in Amerika. Het succes van deze zogenaamde ‘beleidsondernemer’' is volgens Krugman op zijn minst gedeeltelijk te danken aan de onwil en het onvermogen van concurrerende economen om hun tegengestelde ideeën op een rationeel geaccepteerde manier effectief te communiceren. Met zijn boek heeft Krugman zelf die tegengestelde ideeën gepresenteerd (Krugman, Peddling prosperity, 1995).

Het boek “The conscience of a liberal: Reclaiming America from the right” zet Krugman zijn visie uiteen van een New Deal voor een rechtvaardiger samenleving. Na de Tweede Wereldoorlog leek het erop dat in het Westen de samenleving geleidelijk aan meer egaal werd. In veel landen waren verzorgingsstaten opgericht, de inkomensongelijkheid nam in het algemeen af en in Amerika leek de New Deal te zorgen voor sterke democratische waarden en een breed gedeelde welvaart. Dus wat ging er mis? Waarom is de kloof tussen arm en superrijk de afgelopen dertig jaar zo'n kloof geworden? Waarom zijn we zo gedesillusioneerd door het politieke systeem? En wat kan er gedaan worden aan deze enorme economische ongelijkheid en bittere polarisatie? Krugman stelde dat de tijd rijp is voor een nieuw tijdperk van grote hervormingen. Hij schetst een programma voor verandering en legt hij uit wat er kan worden gedaan om de welvaartskloof te verkleinen. En hij laat zien hoe een nieuwe politieke coalitie hervormingen zowel kan steunen en gesteund kan worden, waardoor de samenleving niet alleen meer egaal, maar ook democratischer wordt (Krugman, The conscience of a liberal: Reclaiming America from the right, 2007).

In 2009 werd Obama gekozen tot president. Sinds 2014 schrijft Krugman over de New Gilded Age (met goud bedekt; een samenleving gekenmerkt door grote ongelijkheid). In 2017 wordt Obama opgevolgd door Trump. De discussie gaat nog steeds over de Green New Deal die steeds dichterbij lijkt te komen.

Krugman doet mij veel denken aan Stiglitz (Stiglitz, 2002) en Piketty (Piketty, 2014).

 

 

References

Krugman, P. (1995). Peddling prosperity. London / New York: Norton.

Krugman, P. (2007). The conscience of a liberal: Reclaiming America from the right. Allan Lane.

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts / London, Engeland: The Belknap Press of Havard University Press.

Stiglitz, J. (2002). Perverse Globalisering. Utrecht: Spectrum.

 

 

Dr. Miguel Goede

 

Society 3.0 en 5.0

Posted on July 19, 2021 at 9:15 AM Comments comments ()

Society 3.0 en 5.0

 

DRAFT 1.0

 

19 juli 2021

 

Een van de boeken die meer heeft geïnspireerd dan ik zelf misschien realiseer is “Society 3.0” (van den Hoff, 2011). Het leidde naar mijn boek “Curcao 3.0” (Goede, 2016) en in 2020 naar “Society 5.0” (Goede, Society 5.0; We and I). De subtitels van het boek vatten het allemaal samen: A smart, simple, sustainable & sharing society; Een boek voor wereldmensen. Het boek is helemaal in mijn onderbewustzijn verdwenen. Bij het na tien jaar weer aanraken van het alsof ik weer adem na twee minuten mijn adem te hebben ingehouden. Ik draag 5.0 met veel passie uit want het is zo mooi als “wij” samen maatschappelijk uitdagingen zouden aangaan. Het is mijn vorm van bijdragen maar ook gewoon mijn vorm van having fun. Ik moet toegeven dat het niet makkelijk is. In onze samenleving kijken wij eerst na de boodschapper en dan NIET naar de boodschap. Dat is niet zo erg, als maar een kleine groep het wel tot zich neemt. Het is ook een vorm van negatieve erkenning, waar je niemand iets aan heeft. Maar het is blijkbaar inherent aan de materie want laten wij eerlijk wezen, wie heeft ooit van van den Hoff gehoord?

Maar dan ontvang op dezelfde dag dat ik dit schrijf onderstaande email om te bevestigen dat ik over 5.0 in een panel zit georganiseerd door Universiteit van Pretoria.

 

Dear Profs,

 

Let me introduce you to one another.

Prof Goede is our guest panelist and we invited him based on his ideas shared in his book Society 5.0: We and I. He will screen from Curacao where he acts as advisor on government level.

Prof Norman Duncan is the DVC Teaching and Learning at the University of Pretoria with a Humanity background and will talk from that perspective.

Prof Hanlie Smuts is an associate professor in Informatics and well-spoken on the topic of Society 5.0 and related issues. She will speak from a technology / business perspective.

One of my research focus areas is Society 5.0 and I lead the team in the University focusing on the topic. I will act as convenor.

Thank you all for being willing to be on the panel.

 

In preparation for the panel of the 3rd of September 2021 a suggestion for the agenda.

 

13:00 Arrival at the venue: Prep for streaming (Proffs Norman, Smuts and Alta)

13:30 Test link with Prof Goede (7:30 am in Curacao). Prof Goede maybe you want to share a contact number if something goes wrong and we need to phone you.

14:00 Alta welcome the audience

14:05 Alta gives an overview of Society 5.0 and brings the conversation to the focus of the day

14:10 Alta introduce the panelist and pose a question to each that cover the topic

 

 

Deputy Dean: Teaching and Learning at University of Pretoria/Universiteit van Pretoria

 

References

Goede, M. (2016). Curacao 3.0. Retrieved from https://www.academia.edu/44455284/Cura%C3%A7ao_3_0

Goede, M. (2020). Society 5.0; We and I. Retrieved from https://www.academia.edu/41912670/Society_5_0_We_and_I

van den Hoff, R. (2011). Society 3.0; A smart, simple, sustainable & sharing society; Een boek voor wereldmensen. Stichting Society 3.0 & Ronald van den Hoff.

 

Dr. Miguel Goede

 

 


Rss_feed

0